تلگرام ایران

9207797505 (98+)

تلگرام ترکیه

5317797505 (90+)