نحوه استفاده

شما در پنل کاربری خود وارد شده و با پرداخت مبلغ دلخواه ، یک کد برای استفاده کاربر با شماره تلفن خاص دریافت می نمائید و این کد به شماره موبایل ایشان

با این متن پیامک میگردد 

(خانم/آقای ………… مبلغ  $$$$$$  تومان با کد 12567 به عنوان هدیه  ……… از طرف خانم /آقای ……….جهت خرید از سایت رزمونت به شما تقدیم شد )

سپس ایشان می توانند تنها با همان شماره موبایل در سایت ثبت نام کرده و با وارد کردن آن کد از مبلغ فوق استفاده کرده و خرید نمایند.